ஜமுய் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, ஜமுய் தங்க விகிதங்கள், ஜமுய் வெள்ளி விகிதங்கள்

ஜமுய், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜமுய் : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,350
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,350 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,490 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,490 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,490 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,490 +470.00
19 ஜனவரி 2022 49,020 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,010 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,870 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,830 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,830 +0.00
ஜமுய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,490
ஜமுய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,540
ஜமுய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,968
ஜமுய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,980
ஜமுய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,350
ஜமுய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,760
ஜமுய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,490
ஜமுய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,141
ஜமுய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,700
ஜமுய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,980
ஜமுய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,440
ஜமுய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,080
ஜமுய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,330
ஜமுய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,730
ஜமுய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,680
ஜமுய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,300
ஜமுய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
ஜமுய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,385
ஜமுய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,380
ஜமுய் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,060
ஜமுய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜமுய் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,290.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,290 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,880 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,880 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,880 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,880 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,460 +1,140.00
18 ஜனவரி 2022 63,320 +310.00
17 ஜனவரி 2022 63,010 -330.00
16 ஜனவரி 2022 63,340 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,340 +0.00
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,880
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,810
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,775
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,580
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,290
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,950
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,590
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,053
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,060
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,580
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,680
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,050
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,177
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,010
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,050
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,650
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,980
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,383
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,980
ஜமுய் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,420
ஜமுய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை