கர ul லி, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கர ul லி : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,370
-990.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,360 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,290 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,440 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,640 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,430 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,430 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,420 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,440 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,820 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,550 +90.00
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,440
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,650
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,108
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,720
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,360
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,050
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,100
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,699
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,750
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,650
கர ul லி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,580
கர ul லி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,760
கர ul லி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,286
கர ul லி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,760
கர ul லி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,740
கர ul லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
கர ul லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
கர ul லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,297
கர ul லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
கர ul லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,530
கர ul லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கர ul லி : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,440.00
-2,340.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,780 -170.00
17 ஜூலை 2024 91,950 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,780 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,630 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,090 +0.00
13 ஜூலை 2024 93,090 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,080 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,110 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,950 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,890 +350.00
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,110
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,570
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,526
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,570
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,780
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,960
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,170
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,460
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,750
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,420
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,280
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,960
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,193
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,100
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,740
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,749
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,810
கர ul லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை