கர ul லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, கர ul லி தங்க விகிதங்கள், கர ul லி வெள்ளி விகிதங்கள்

கர ul லி, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கர ul லி : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,370
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,370 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,510 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,510 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,510 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,500 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,040 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,030 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,890 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,850 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,850 +0.00
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,510
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,560
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,987
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,000
கர ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,370
கர ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,780
கர ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,510
கர ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,159
கர ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,720
கர ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,000
கர ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,460
கர ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,100
கர ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,350
கர ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,750
கர ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,700
கர ul லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,320
கர ul லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
கர ul லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,405
கர ul லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
கர ul லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,080
கர ul லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கர ul லி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,320.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,320 -580.00
23 ஜனவரி 2022 66,900 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,900 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,900 +990.00
20 ஜனவரி 2022 65,910 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,490 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,340 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,040 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,360 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,360 +0.00
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,900
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,830
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,800
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,610
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,320
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,970
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,610
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,079
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,080
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,610
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,710
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,080
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,201
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,040
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,080
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,680
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,408
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
கர ul லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,440
கர ul லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை