ஜலான், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜலான் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,530
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,620 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,400 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,410 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,330 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,050 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,320 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,170 +20.00
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,050
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,188
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,620
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,650
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,670
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,723
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,240
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,670
ஜலான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,430
ஜலான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,970
ஜலான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,302
ஜலான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,430
ஜலான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,280
ஜலான் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,550
ஜலான் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,950
ஜலான் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,866
ஜலான் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,950
ஜலான் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,430
ஜலான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜலான் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,550.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,160 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,980 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,770 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,770 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,380 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,050 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,210 -60.00
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,160
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,344
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,160
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,840
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,748
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,410
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,770
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,820
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,180
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,519
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,820
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,520
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,850
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,620
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,004
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,750
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,820
ஜலான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை