ஜலான், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜலான் : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
53,390
+540.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,850 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,570 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,330 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,730 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,720 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,720 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,860 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,640 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,450 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,460 -350.00
ஜலான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
ஜலான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
ஜலான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
ஜலான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
ஜலான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
ஜலான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
ஜலான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
ஜலான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,166
ஜலான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
ஜலான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,850
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,980
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,150
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,802
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,180
ஜலான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,400
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,730
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,300
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,018
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,120
ஜலான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,170
ஜலான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜலான் : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
64,650.00
+1,360.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,290 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,640 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 61,020 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,960 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,960 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,950 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,180 +340.00
23 நவம்பர் 2022 61,840 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,150 +300.00
21 நவம்பர் 2022 60,850 -260.00
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,290
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,333
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,290
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,810
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,290
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,055
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,810
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,760
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,920
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,370
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,442
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,370
ஜலான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,810
ஜலான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை