ஒடிசா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஒடிசா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அங்குல் 24 மார்ச் 2023 60,080
பலேஸ்வர் 24 மார்ச் 2023 60,080
பார்கர் 24 மார்ச் 2023 60,080
பத்ரக் 24 மார்ச் 2023 60,080
போலங்கீர் 24 மார்ச் 2023 60,080
ப oud த் 24 மார்ச் 2023 60,080
கட்டாக் 24 மார்ச் 2023 60,080
தியோகர் 24 மார்ச் 2023 60,080
தேங்கனல் 24 மார்ச் 2023 60,080
கஜபதி 24 மார்ச் 2023 60,080
கஞ்சம் 24 மார்ச் 2023 60,080
ஜகத்சிங்பூர் 24 மார்ச் 2023 60,080
ஜஜ்பூர் 24 மார்ச் 2023 60,080
ஜார்சுகுடா 24 மார்ச் 2023 60,080
கலஹந்தி 24 மார்ச் 2023 60,080
காந்தமல் 24 மார்ச் 2023 60,080
கேந்திரபாரா 24 மார்ச் 2023 60,080
கியோஞ்சர் 24 மார்ச் 2023 60,080
கோர்தா 24 மார்ச் 2023 60,080
கோராபுட் 24 மார்ச் 2023 60,080
மல்கங்கிரி 24 மார்ச் 2023 60,080
மயூர்பஞ்ச் 24 மார்ச் 2023 60,080
நபரங்கபூர் 24 மார்ச் 2023 60,080
நாயகர் 24 மார்ச் 2023 60,080
நுவபர்ஹா 24 மார்ச் 2023 60,080
பூரி 24 மார்ச் 2023 60,080
ராயகடா 24 மார்ச் 2023 60,080
சம்பல்பூர் 24 மார்ச் 2023 60,080
சோனாபூர் 24 மார்ச் 2023 60,080
சுந்தர்கர் 24 மார்ச் 2023 60,080

ஒடிசா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அங்குல் 24 மார்ச் 2023 71,270
பலேஸ்வர் 24 மார்ச் 2023 71,270
பார்கர் 24 மார்ச் 2023 71,270
பத்ரக் 24 மார்ச் 2023 71,270
போலங்கீர் 24 மார்ச் 2023 71,270
ப oud த் 24 மார்ச் 2023 71,270
கட்டாக் 24 மார்ச் 2023 71,270
தியோகர் 24 மார்ச் 2023 71,270
தேங்கனல் 24 மார்ச் 2023 71,270
கஜபதி 24 மார்ச் 2023 71,270
கஞ்சம் 24 மார்ச் 2023 71,270
ஜகத்சிங்பூர் 24 மார்ச் 2023 71,270
ஜஜ்பூர் 24 மார்ச் 2023 71,270
ஜார்சுகுடா 24 மார்ச் 2023 71,270
கலஹந்தி 24 மார்ச் 2023 71,270
காந்தமல் 24 மார்ச் 2023 71,270
கேந்திரபாரா 24 மார்ச் 2023 71,270
கியோஞ்சர் 24 மார்ச் 2023 71,270
கோர்தா 24 மார்ச் 2023 71,270
கோராபுட் 24 மார்ச் 2023 71,270
மல்கங்கிரி 24 மார்ச் 2023 71,270
மயூர்பஞ்ச் 24 மார்ச் 2023 71,270
நபரங்கபூர் 24 மார்ச் 2023 71,270
நாயகர் 24 மார்ச் 2023 71,270
நுவபர்ஹா 24 மார்ச் 2023 71,270
பூரி 24 மார்ச் 2023 71,270
ராயகடா 24 மார்ச் 2023 71,270
சம்பல்பூர் 24 மார்ச் 2023 71,270
சோனாபூர் 24 மார்ச் 2023 71,270
சுந்தர்கர் 24 மார்ச் 2023 71,270