ஒடிசா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஒடிசா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அங்குல் 24 மே 2024 71,740
பலேஸ்வர் 24 மே 2024 71,740
பார்கர் 24 மே 2024 71,740
பத்ரக் 24 மே 2024 71,740
போலங்கீர் 24 மே 2024 71,740
ப oud த் 24 மே 2024 71,740
கட்டாக் 24 மே 2024 71,740
தியோகர் 24 மே 2024 71,740
தேங்கனல் 24 மே 2024 71,740
கஜபதி 24 மே 2024 71,740
கஞ்சம் 24 மே 2024 71,740
ஜகத்சிங்பூர் 24 மே 2024 71,740
ஜஜ்பூர் 24 மே 2024 71,740
ஜார்சுகுடா 24 மே 2024 71,740
கலஹந்தி 24 மே 2024 71,740
காந்தமல் 24 மே 2024 71,740
கேந்திரபாரா 24 மே 2024 71,740
கியோஞ்சர் 24 மே 2024 71,740
கோர்தா 24 மே 2024 71,740
கோராபுட் 24 மே 2024 71,740
மல்கங்கிரி 24 மே 2024 71,740
மயூர்பஞ்ச் 24 மே 2024 71,740
நபரங்கபூர் 24 மே 2024 71,740
நாயகர் 24 மே 2024 71,740
நுவபர்ஹா 24 மே 2024 71,740
பூரி 24 மே 2024 71,740
ராயகடா 24 மே 2024 71,740
சம்பல்பூர் 24 மே 2024 71,740
சோனாபூர் 24 மே 2024 71,740
சுந்தர்கர் 24 மே 2024 71,740

ஒடிசா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அங்குல் 24 மே 2024 90,370
பலேஸ்வர் 24 மே 2024 90,370
பார்கர் 24 மே 2024 90,370
பத்ரக் 24 மே 2024 90,370
போலங்கீர் 24 மே 2024 90,370
ப oud த் 24 மே 2024 90,370
கட்டாக் 24 மே 2024 90,370
தியோகர் 24 மே 2024 90,370
தேங்கனல் 24 மே 2024 90,370
கஜபதி 24 மே 2024 90,370
கஞ்சம் 24 மே 2024 90,370
ஜகத்சிங்பூர் 24 மே 2024 90,370
ஜஜ்பூர் 24 மே 2024 90,370
ஜார்சுகுடா 24 மே 2024 90,370
கலஹந்தி 24 மே 2024 90,370
காந்தமல் 24 மே 2024 90,370
கேந்திரபாரா 24 மே 2024 90,370
கியோஞ்சர் 24 மே 2024 90,370
கோர்தா 24 மே 2024 90,370
கோராபுட் 24 மே 2024 90,370
மல்கங்கிரி 24 மே 2024 90,370
மயூர்பஞ்ச் 24 மே 2024 90,370
நபரங்கபூர் 24 மே 2024 90,370
நாயகர் 24 மே 2024 90,370
நுவபர்ஹா 24 மே 2024 90,370
பூரி 24 மே 2024 90,370
ராயகடா 24 மே 2024 90,370
சம்பல்பூர் 24 மே 2024 90,370
சோனாபூர் 24 மே 2024 90,370
சுந்தர்கர் 24 மே 2024 90,370