சதர்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சதர்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
49,090
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 49,090 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,090 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,090 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,350 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,200 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,190 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,970 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,970 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,970 -90.00
07 அக்டோபர் 2021 48,060 +160.00
சதர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,090
சதர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
சதர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,108
சதர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
சதர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 49,090
சதர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,690
சதர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,700
சதர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,759
சதர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,270
சதர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,700
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,460
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,010
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,338
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,460
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,320
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,590
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,990
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,905
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,990
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,460
சதர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சதர்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
64,430.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 64,430 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,430 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,430 +1,340.00
13 அக்டோபர் 2021 63,090 -170.00
12 அக்டோபர் 2021 63,260 -50.00
11 அக்டோபர் 2021 63,310 +550.00
10 அக்டோபர் 2021 62,760 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,760 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,760 +260.00
07 அக்டோபர் 2021 62,500 +20.00
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,430
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,746
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 64,430
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,890
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,820
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,798
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,460
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,820
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,870
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,230
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,569
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,870
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,570
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,910
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,670
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,055
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,800
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,870
சதர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை