சதர்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சதர்பூர் : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,560
-480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 73,040 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,290 +0.00
20 ஜூலை 2024 73,290 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,280 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,450 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,380 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,530 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,730 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,520 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,520 +10.00
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,530
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,730
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,201
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,800
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 73,040
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,140
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,190
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,784
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,830
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,740
சதர்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,670
சதர்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,840
சதர்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,373
சதர்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,850
சதர்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,830
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,382
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
சதர்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,610
சதர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சதர்பூர் : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,460.00
-790.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,250 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,790 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,780 +0.00
19 ஜூலை 2024 89,780 -2,110.00
18 ஜூலை 2024 91,890 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,060 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,890 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,740 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,200 +0.00
13 ஜூலை 2024 93,200 +10.00
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,220
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,250
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,094
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,680
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,250
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,070
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,270
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,567
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,860
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,530
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,390
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,050
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,297
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,190
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,850
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,846
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
சதர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,910
சதர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை