சுரேந்திரநகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சுரேந்திரநகர் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,840
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,580 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,920 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,640 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,640 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,630 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,630 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,360 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,260 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,300 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,290 +400.00
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,720
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,510
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,174
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,510
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,580
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,410
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,560
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,053
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,770
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,560
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,980
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,440
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,144
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,110
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,980
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,040
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,110
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,977
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,530
சுரேந்திரநகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,180
சுரேந்திரநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சுரேந்திரநகர் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,400.00
+300.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,100 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,930 -1,580.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,510 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,510 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,500 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,500 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,550 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,120 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,230 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,230 +1,670.00
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,510
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,100
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,463
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,410
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,100
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,940
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,750
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,083
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,770
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,780
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,880
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,520
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,555
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,640
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,520
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,500
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,210
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,990
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,500
சுரேந்திரநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,410
சுரேந்திரநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை