வாஷிம், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

வாஷிம் : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,360
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 62,000 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,160 +0.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,160 +130.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,030 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,840 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,840 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,830 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,620 +220.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,400 -80.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,480 -590.00
வாஷிம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,880
வாஷிம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,400
வாஷிம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,153
வாஷிம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,880
வாஷிம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 62,000
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,390
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,600
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,381
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,390
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,670
வாஷிம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,700
வாஷிம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,070
வாஷிம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,511
வாஷிம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
வாஷிம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,260
வாஷிம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,870
வாஷிம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
வாஷிம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,973
வாஷிம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,870
வாஷிம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,540
வாஷிம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

வாஷிம் : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,630.00
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,440 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,880 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,440 -40.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,480 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,280 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,270 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,260 +980.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,280 +1,020.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,260 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,780 -1,420.00
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,330
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,780
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,155
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,330
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,440
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,350
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,870
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,157
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,350
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,340
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,690
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,340
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,544
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,300
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,260
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,100
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,677
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,390
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,260
வாஷிம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை