வாஷிம், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

வாஷிம் : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,160
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,160 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,160 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,070 +150.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,920 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,480 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,280 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,550 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,550 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,550 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,140 +600.00
வாஷிம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,160
வாஷிம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,160
வாஷிம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,160
வாஷிம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
வாஷிம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
வாஷிம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,720
வாஷிம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
வாஷிம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,004
வாஷிம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,110
வாஷிம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,160
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,650
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,790
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,759
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,450
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,800
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,340
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,490
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,986
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,700
வாஷிம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,490
வாஷிம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

வாஷிம் : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
56,800.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 56,800 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,790 +790.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,000 -440.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,440 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,340 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,220 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,180 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,170 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,170 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,900 +690.00
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,800
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,800
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,800
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,800
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 56,800
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,427
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,790
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,430
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,020
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,931
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,340
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,030
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,860
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,680
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,009
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,700
வாஷிம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,700
வாஷிம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை