பூர்னியா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பூர்னியா : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,060
+440.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,620 +80.00
28 மே 2023 59,540 +10.00
27 மே 2023 59,530 +0.00
26 மே 2023 59,530 -90.00
25 மே 2023 59,620 -370.00
24 மே 2023 59,990 -390.00
23 மே 2023 60,380 -20.00
22 மே 2023 60,400 -120.00
21 மே 2023 60,520 +0.00
20 மே 2023 60,520 +10.00
பூர்னியா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,550
பூர்னியா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,530
பூர்னியா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,506
பூர்னியா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 59,980
பூர்னியா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,620
பூர்னியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,200
பூர்னியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,490
பூர்னியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,212
பூர்னியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,490
பூர்னியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,980
பூர்னியா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,730
பூர்னியா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,930
பூர்னியா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,755
பூர்னியா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,860
பூர்னியா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,490
பூர்னியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,790
பூர்னியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,430
பூர்னியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,389
பூர்னியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,790
பூர்னியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,830
பூர்னியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பூர்னியா : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,050.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,140 -180.00
28 மே 2023 71,320 +10.00
27 மே 2023 71,310 +10.00
26 மே 2023 71,300 +1,070.00
25 மே 2023 70,230 -830.00
24 மே 2023 71,060 -1,090.00
23 மே 2023 72,150 -570.00
22 மே 2023 72,720 -610.00
21 மே 2023 73,330 +0.00
20 மே 2023 73,330 +10.00
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,950
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,230
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,869
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,360
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,140
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,140
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,170
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,772
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,250
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,360
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,250
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,810
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,945
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,420
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,250
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,370
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,630
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,329
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,930
பூர்னியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,530
பூர்னியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை