குந்தி, ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குந்தி : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,130
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,130 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,000 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,560 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,400 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,400 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,160 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,160 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,150 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,720 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,740 -40.00
குந்தி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
குந்தி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,720
குந்தி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,165
குந்தி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
குந்தி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,130
குந்தி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
குந்தி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,310
குந்தி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,971
குந்தி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,350
குந்தி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,460
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,030
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,280
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,239
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,280
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,030
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,190
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,150
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,147
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,190
குந்தி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,270
குந்தி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குந்தி : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,220.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,220 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,970 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,110 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,440 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,440 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,010 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,000 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,000 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,740 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,230 -490.00
குந்தி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
குந்தி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,740
குந்தி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,488
குந்தி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
குந்தி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,220
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,420
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,900
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,083
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,070
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,420
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,430
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,930
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,631
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,510
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,990
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,310
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,464
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,720
குந்தி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,930
குந்தி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை