சண்டிகர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சண்டிகர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சண்டிகர் 07 டிசம்பர் 2023 62,350

சண்டிகர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சண்டிகர் 07 டிசம்பர் 2023 74,430