பஞ்ச்குலா, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பஞ்ச்குலா : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,080
+450.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,630 +80.00
28 மே 2023 59,550 +0.00
27 மே 2023 59,550 +10.00
26 மே 2023 59,540 -100.00
25 மே 2023 59,640 -370.00
24 மே 2023 60,010 -390.00
23 மே 2023 60,400 -20.00
22 மே 2023 60,420 -120.00
21 மே 2023 60,540 +10.00
20 மே 2023 60,530 +0.00
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,570
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,540
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,522
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,000
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,630
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,220
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,510
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,229
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,510
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,990
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,750
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,950
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,771
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,870
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,500
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,810
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,440
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,403
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,810
பஞ்ச்குலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,840
பஞ்ச்குலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பஞ்ச்குலா : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,070.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,160 -180.00
28 மே 2023 71,340 +10.00
27 மே 2023 71,330 +10.00
26 மே 2023 71,320 +1,070.00
25 மே 2023 70,250 -830.00
24 மே 2023 71,080 -1,090.00
23 மே 2023 72,170 -570.00
22 மே 2023 72,740 -610.00
21 மே 2023 73,350 +0.00
20 மே 2023 73,350 +10.00
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,970
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,250
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,889
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,380
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,160
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,160
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,190
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,793
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,270
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,380
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,270
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,830
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,963
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,270
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,380
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,650
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,348
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,950
பஞ்ச்குலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,550
பஞ்ச்குலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை