வயநாடு, கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

வயநாடு : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,170
-630.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,800 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 59,040 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,300 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,300 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,290 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,170 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,730 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,570 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,570 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,330 +10.00
வயநாடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,730
வயநாடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,800
வயநாடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,297
வயநாடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,660
வயநாடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,800
வயநாடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,710
வயநாடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,480
வயநாடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,135
வயநாடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,520
வயநாடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,620
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,200
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,440
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,403
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,440
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,200
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,360
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,310
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,311
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,360
வயநாடு தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,430
வயநாடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

வயநாடு : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,930.00
-950.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,880 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,220 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,440 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,430 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,430 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,170 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,310 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,640 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,640 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,210 +0.00
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,060
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,940
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,699
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,050
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,880
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,630
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,100
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,285
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,280
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,630
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,640
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,130
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,836
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,130
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,720
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,200
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,500
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,663
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,920
வயநாடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,120
வயநாடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை