தெற்கு மாவட்டம், சிக்கிம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தெற்கு மாவட்டம் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
63,080
+230.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,850 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,900 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,890 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,890 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,880 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,580 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,520 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,700 +510.00
20 நவம்பர் 2023 61,190 -40.00
19 நவம்பர் 2023 61,230 +10.00
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,850
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 60,090
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,172
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,190
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,850
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,660
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,850
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,510
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,810
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,310
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,860
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,600
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,225
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,800
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,800
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,840
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,610
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,268
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,650
தெற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,760
தெற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தெற்கு மாவட்டம் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
76,060.00
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,850 +1,300.00
27 நவம்பர் 2023 74,550 +0.00
26 நவம்பர் 2023 74,550 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,540 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,530 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,510 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,380 -470.00
21 நவம்பர் 2023 73,850 +570.00
20 நவம்பர் 2023 73,280 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,740 +0.00
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,850
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,470
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,775
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,770
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,850
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,330
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 67,070
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,969
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 70,150
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 72,120
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,230
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,140
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,574
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,220
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 70,140
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,800
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,260
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,447
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,450
தெற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,800
தெற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை