கைமூர், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கைமூர் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,430
+540.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 58,890 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,750 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,600 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,540 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,540 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,530 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,120 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,440 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,560 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,690 +1,480.00
கைமூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,600
கைமூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,930
கைமூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,113
கைமூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,860
கைமூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 58,890
கைமூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,790
கைமூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,430
கைமூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,389
கைமூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,790
கைமூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,830
கைமூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,170
கைமூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,010
கைமூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,389
கைமூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,010
கைமூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,080
கைமூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,040
கைமூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
கைமூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,356
கைமூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,780
கைமூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,010
கைமூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கைமூர் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
69,700.00
+430.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,270 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,420 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,780 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,620 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,620 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,610 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,540 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,290 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,870 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,540 +3,750.00
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,270
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,810
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,424
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,420
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,270
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,370
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,630
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,329
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,930
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,530
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,830
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,950
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,833
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,270
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,890
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,660
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,950
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,828
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,130
கைமூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,260
கைமூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை