தர்மநகர், திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தர்மநகர் : தங்க வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
52,690
+250.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,440 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,480 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,470 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 52,070 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 52,070 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 52,060 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,380 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,900 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,690 -50.00
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,900
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,690
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,235
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,690
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 52,440
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,590
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,740
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,227
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,940
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,740
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,160
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,610
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,317
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,290
தர்மநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,160
தர்மநகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,210
தர்மநகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,280
தர்மநகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,149
தர்மநகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,710
தர்மநகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,350
தர்மநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தர்மநகர் : வெள்ளி வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
59,410.00
+90.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,320 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,440 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,430 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,760 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,750 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,750 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,370 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 58,000 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,840 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,610 +630.00
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,440
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,750
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,427
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,610
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 59,320
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,140
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,940
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,277
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,970
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,980
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 64,090
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,730
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,763
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,850
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,730
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,720
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,410
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,200
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,720
தர்மநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,630
தர்மநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை