பரத்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பரத்பூர் : தங்க வீதம்

24 மார்ச் 2023
60,060
+300.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 59,760 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,920 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,780 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,620 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,560 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,560 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,560 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,140 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,460 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,580 -140.00
பரத்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
பரத்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
பரத்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,251
பரத்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,880
பரத்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 59,760
பரத்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,820
பரத்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,450
பரத்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,411
பரத்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,820
பரத்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,850
பரத்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,190
பரத்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
பரத்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,393
பரத்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
பரத்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,100
பரத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,060
பரத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,410
பரத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,378
பரத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
பரத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,030
பரத்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பரத்பூர் : வெள்ளி வீதம்

24 மார்ச் 2023
71,240.00
+980.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 70,260 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,290 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,450 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,810 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,650 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,650 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,640 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,570 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,320 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,900 +330.00
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,260
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,840
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,660
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 70,260
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,390
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,660
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,357
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,960
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,560
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,850
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,980
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,861
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,290
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,920
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,690
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,980
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,855
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
பரத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,290
பரத்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை