அமிர்தசரஸ், பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அமிர்தசரஸ் : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,580
+250.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,330 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,280 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,270 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,270 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,540 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,870 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,520 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,570 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,570 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,560 +0.00
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,280
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,330
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,038
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,330
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,870
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,973
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,870
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,540
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,330
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,550
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,197
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,500
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,990
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,914
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
அமிர்தசரஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,500
அமிர்தசரஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அமிர்தசரஸ் : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,850.00
-30.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,880 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,690 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,680 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,680 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,260 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,120 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,450 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,160 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,150 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,150 +10.00
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,690
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,880
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,233
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,880
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,260
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,100
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,677
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,390
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,260
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,940
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,720
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,595
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,780
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,740
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,770
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,192
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
அமிர்தசரஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,780
அமிர்தசரஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை