ஃபாரூக்காபாத், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஃபாரூக்காபாத் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,850
+320.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,530 -330.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,860 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,580 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,580 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,580 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,570 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,300 +90.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,210 -30.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,240 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,240 +400.00
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,660
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,460
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,118
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,460
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,530
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,360
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,510
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,999
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,710
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,510
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,930
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,380
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,088
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,060
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,930
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,980
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,050
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,922
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,480
ஃபாரூக்காபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,120
ஃபாரூக்காபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஃபாரூக்காபாத் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,370.00
+330.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,040 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,870 -1,580.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,450 +10.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,440 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,440 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,430 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,480 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,050 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,170 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,170 +1,670.00
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,450
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,040
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,399
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,350
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,040
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,870
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,700
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,022
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,710
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,720
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,810
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,460
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,491
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,570
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,460
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,430
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,140
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,924
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,430
ஃபாரூக்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,350
ஃபாரூக்காபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை