மத்தியப் பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மத்தியப் பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 18 ஜூன் 2024 71,300
அலிராஜ்பூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
அனுபூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
அசோக்நகர் 18 ஜூன் 2024 71,300
பாலகாட் 18 ஜூன் 2024 71,300
பார்வானி 18 ஜூன் 2024 71,300
பெத்துல் 18 ஜூன் 2024 71,300
பின்னால் 18 ஜூன் 2024 71,300
போபால் 18 ஜூன் 2024 71,300
புர்ஹான்பூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
சதர்பூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
சிந்த்வாரா 18 ஜூன் 2024 71,300
தாமோ 18 ஜூன் 2024 71,300
டேட்டியா 18 ஜூன் 2024 71,300
தேவாஸ் 18 ஜூன் 2024 71,300
தார் 18 ஜூன் 2024 71,300
டிண்டோரி 18 ஜூன் 2024 71,300
குணா 18 ஜூன் 2024 71,300
குவாலியர் 18 ஜூன் 2024 71,300
ஹர்தா 18 ஜூன் 2024 71,300
ஹோஷங்காபாத் 18 ஜூன் 2024 71,300
இந்தூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
ஜபல்பூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
ஜாபுவா 18 ஜூன் 2024 71,300
கட்னி 18 ஜூன் 2024 71,300
கண்ட்வா 18 ஜூன் 2024 71,300
கார்கோன் 18 ஜூன் 2024 71,300
மாண்ட்லா 18 ஜூன் 2024 71,300
மாண்ட்சர் 18 ஜூன் 2024 71,300
மோரேனா 18 ஜூன் 2024 71,300
நரசிங்க்பூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
நீமுச் 18 ஜூன் 2024 71,300
பன்னா 18 ஜூன் 2024 71,300
ரைசன் 18 ஜூன் 2024 71,300
ராஜ்கர் 18 ஜூன் 2024 71,300
ரத்லம் 18 ஜூன் 2024 71,300
ரேவா 18 ஜூன் 2024 71,300
சாகர் 18 ஜூன் 2024 71,300
சத்னா 18 ஜூன் 2024 71,300
செஹோர் 18 ஜூன் 2024 71,300
சியோனி 18 ஜூன் 2024 71,300
ஷாஹ்தோல் 18 ஜூன் 2024 71,300
ஷாஜாபூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
ஷியோபூர் 18 ஜூன் 2024 71,300
சிவபுரி 18 ஜூன் 2024 71,300
சிதி 18 ஜூன் 2024 71,300
சிங்க்ராலி 18 ஜூன் 2024 71,300
டிக்கம்கர் 18 ஜூன் 2024 71,300
உஜ்ஜைன் 18 ஜூன் 2024 71,300
உமரியா 18 ஜூன் 2024 71,300
விடிஷா 18 ஜூன் 2024 71,300

மத்தியப் பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 18 ஜூன் 2024 88,680
அலிராஜ்பூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
அனுபூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
அசோக்நகர் 18 ஜூன் 2024 88,680
பாலகாட் 18 ஜூன் 2024 88,680
பார்வானி 18 ஜூன் 2024 88,680
பெத்துல் 18 ஜூன் 2024 88,680
பின்னால் 18 ஜூன் 2024 88,680
போபால் 18 ஜூன் 2024 88,680
புர்ஹான்பூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
சதர்பூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
சிந்த்வாரா 18 ஜூன் 2024 88,680
தாமோ 18 ஜூன் 2024 88,680
டேட்டியா 18 ஜூன் 2024 88,680
தேவாஸ் 18 ஜூன் 2024 88,680
தார் 18 ஜூன் 2024 88,680
டிண்டோரி 18 ஜூன் 2024 88,680
குணா 18 ஜூன் 2024 88,680
குவாலியர் 18 ஜூன் 2024 88,680
ஹர்தா 18 ஜூன் 2024 88,680
ஹோஷங்காபாத் 18 ஜூன் 2024 88,680
இந்தூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
ஜபல்பூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
ஜாபுவா 18 ஜூன் 2024 88,680
கட்னி 18 ஜூன் 2024 88,680
கண்ட்வா 18 ஜூன் 2024 88,680
கார்கோன் 18 ஜூன் 2024 88,680
மாண்ட்லா 18 ஜூன் 2024 88,680
மாண்ட்சர் 18 ஜூன் 2024 88,680
மோரேனா 18 ஜூன் 2024 88,680
நரசிங்க்பூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
நீமுச் 18 ஜூன் 2024 88,680
பன்னா 18 ஜூன் 2024 88,680
ரைசன் 18 ஜூன் 2024 88,680
ராஜ்கர் 18 ஜூன் 2024 88,680
ரத்லம் 18 ஜூன் 2024 88,680
ரேவா 18 ஜூன் 2024 88,680
சாகர் 18 ஜூன் 2024 88,680
சத்னா 18 ஜூன் 2024 88,680
செஹோர் 18 ஜூன் 2024 88,680
சியோனி 18 ஜூன் 2024 88,680
ஷாஹ்தோல் 18 ஜூன் 2024 88,680
ஷாஜாபூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
ஷியோபூர் 18 ஜூன் 2024 88,680
சிவபுரி 18 ஜூன் 2024 88,680
சிதி 18 ஜூன் 2024 88,680
சிங்க்ராலி 18 ஜூன் 2024 88,680
டிக்கம்கர் 18 ஜூன் 2024 88,680
உஜ்ஜைன் 18 ஜூன் 2024 88,680
உமரியா 18 ஜூன் 2024 88,680
விடிஷா 18 ஜூன் 2024 88,680