மத்தியப் பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மத்தியப் பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
அலிராஜ்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
அனுபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
அசோக்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
பாலகாட் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
பார்வானி 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
பெத்துல் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
பின்னால் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
போபால் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
புர்ஹான்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சதர்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சிந்த்வாரா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
தாமோ 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
டேட்டியா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
தேவாஸ் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
தார் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
டிண்டோரி 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
குணா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
குவாலியர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ஹர்தா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ஹோஷங்காபாத் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
இந்தூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ஜபல்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ஜாபுவா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
கட்னி 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
கண்ட்வா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
கார்கோன் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
மாண்ட்லா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
மாண்ட்சர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
மோரேனா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
நரசிங்க்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
நீமுச் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
பன்னா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ரைசன் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ராஜ்கர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ரத்லம் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ரேவா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சாகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சத்னா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
செஹோர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சியோனி 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ஷாஹ்தோல் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ஷாஜாபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
ஷியோபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சிவபுரி 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சிதி 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
சிங்க்ராலி 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
டிக்கம்கர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
உஜ்ஜைன் 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
உமரியா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380
விடிஷா 08 பிப்ரவரி 2023 57,380

மத்தியப் பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
அலிராஜ்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
அனுபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
அசோக்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
பாலகாட் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
பார்வானி 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
பெத்துல் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
பின்னால் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
போபால் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
புர்ஹான்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சதர்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சிந்த்வாரா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
தாமோ 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
டேட்டியா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
தேவாஸ் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
தார் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
டிண்டோரி 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
குணா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
குவாலியர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ஹர்தா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ஹோஷங்காபாத் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
இந்தூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ஜபல்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ஜாபுவா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
கட்னி 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
கண்ட்வா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
கார்கோன் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
மாண்ட்லா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
மாண்ட்சர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
மோரேனா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
நரசிங்க்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
நீமுச் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
பன்னா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ரைசன் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ராஜ்கர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ரத்லம் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ரேவா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சாகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சத்னா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
செஹோர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சியோனி 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ஷாஹ்தோல் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ஷாஜாபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
ஷியோபூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சிவபுரி 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சிதி 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
சிங்க்ராலி 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
டிக்கம்கர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
உஜ்ஜைன் 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
உமரியா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980
விடிஷா 08 பிப்ரவரி 2023 67,980