திண்டுக்கல், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திண்டுக்கல் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,580
+480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 59,100 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,960 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,800 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,750 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,740 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,740 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,320 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,640 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,760 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,890 +1,480.00
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,800
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,120
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,311
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,050
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 59,100
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,990
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,620
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,582
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,990
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,020
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,360
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,200
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,563
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,200
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,270
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,230
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,570
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,544
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,970
திண்டுக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,200
திண்டுக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திண்டுக்கல் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
70,040.00
+540.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,500 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,650 -370.00
20 மார்ச் 2023 69,020 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,860 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,850 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,850 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,770 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,530 +430.00
14 மார்ச் 2023 67,100 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,770 +3,760.00
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,500
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,030
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,650
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,640
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,500
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,610
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,850
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,560
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,170
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,760
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,070
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,190
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,071
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,130
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,900
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,180
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,062
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,350
திண்டுக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,500
திண்டுக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை