கடக், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடக் : தங்க வீதம்

23 மே 2024
72,310
-1,000.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 73,310 -960.00
21 மே 2024 74,270 -380.00
20 மே 2024 74,650 +650.00
19 மே 2024 74,000 +10.00
18 மே 2024 73,990 +0.00
17 மே 2024 73,990 +800.00
16 மே 2024 73,190 -130.00
15 மே 2024 73,320 +800.00
14 மே 2024 72,520 +470.00
13 மே 2024 72,050 -880.00
கடக் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,650
கடக் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,820
கடக் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,521
கடக் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,830
கடக் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 73,310
கடக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
கடக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
கடக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,363
கடக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
கடக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,600
கடக் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,090
கடக் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,720
கடக் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,952
கடக் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,720
கடக் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,690
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,930
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,440
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,253
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,930
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,650
கடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடக் : வெள்ளி வீதம்

23 மே 2024
91,260.00
-1,800.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 93,060 -1,750.00
21 மே 2024 94,810 -770.00
20 மே 2024 95,580 +4,340.00
19 மே 2024 91,240 +10.00
18 மே 2024 91,230 +10.00
17 மே 2024 91,220 +3,830.00
16 மே 2024 87,390 +370.00
15 மே 2024 87,020 +1,540.00
14 மே 2024 85,480 +570.00
13 மே 2024 84,910 -110.00
கடக் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,580
கடக் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,030
கடக் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,337
கடக் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,170
கடக் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 93,060
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,825
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,880
கடக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,740
கடக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,250
கடக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,598
கடக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,250
கடக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,200
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,380
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,120
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,978
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,380
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,240
கடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை