கடக், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடக் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,680
-120.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,800 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,870 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,150 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,040 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,240 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,240 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,110 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,240 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,230 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,180 +70.00
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,870
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,800
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,835
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,870
கடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,800
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,240
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,090
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,444
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,090
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,150
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,110
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,460
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,428
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,850
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,080
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,230
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,270
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,194
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,620
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,880
கடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடக் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,110.00
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,460 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,020 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,980 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,750 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,470 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,470 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,460 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,870 +0.00
25 ஜனவரி 2023 68,870 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,670 +480.00
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,460
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,020
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,240
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,020
கடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,460
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,920
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,040
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,925
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,360
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,980
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,750
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,040
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,918
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,210
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,350
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,320
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,470
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,367
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,010
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,320
கடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை