கிழக்கு இம்பால், மணிப்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிழக்கு இம்பால் : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
57,950
-170.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 58,120 -750.00
26 செப்டம்பர் 2023 58,870 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 59,110 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,370 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,370 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,360 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,240 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,800 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,640 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,640 +240.00
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,800
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,120
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,334
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,730
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 58,120
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,780
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,540
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,205
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,590
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,690
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,270
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,510
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,473
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,510
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,270
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,430
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,380
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,381
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,430
கிழக்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,500
கிழக்கு இம்பால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிழக்கு இம்பால் : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
70,810.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 70,810 -1,150.00
26 செப்டம்பர் 2023 71,960 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,300 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,520 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,520 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,510 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,260 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,400 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,730 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,720 +420.00
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,150
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,810
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,740
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,140
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 70,810
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,720
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,180
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,369
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,370
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,720
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,740
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,210
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,924
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,210
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,810
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,290
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,580
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,748
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 73,010
கிழக்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,210
கிழக்கு இம்பால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை