யத்கீர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

யத்கீர் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,500
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,500 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,490 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,510 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,890 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,620 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,520 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,210 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,210 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,200 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,500 -10.00
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,510
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,710
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,819
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,780
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,500
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,120
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,170
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,765
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,810
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,720
யத்கீர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,650
யத்கீர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,820
யத்கீர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,354
யத்கீர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,830
யத்கீர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,810
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,363
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
யத்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,600
யத்கீர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

யத்கீர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,170.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,170 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,160 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,200 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,030 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,980 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,630 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,590 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,580 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,570 +1,640.00
04 ஜூலை 2024 91,930 -30.00
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,200
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,660
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,565
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,660
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,170
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,050
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,250
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,542
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,830
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,500
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,370
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,030
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,274
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,170
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,830
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,825
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
யத்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,880
யத்கீர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை