மேற்கு காசி மலைகள், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு காசி மலைகள் : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
73,280
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 73,280 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,510 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,190 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 72,180 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 72,180 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,900 +430.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,470 -100.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,570 +410.00
08 ஏப்ரல் 2024 71,160 +340.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,820 +0.00
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,280
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,530
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,163
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,530
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 73,280
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,300
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,920
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,162
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,920
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,900
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,130
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,640
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,452
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,130
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,850
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,650
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,850
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,628
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,650
மேற்கு காசி மலைகள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,910
மேற்கு காசி மலைகள் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு காசி மலைகள் : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
84,030.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 84,030 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,350 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,570 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,560 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,560 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,390 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 83,120 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,920 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,360 +1,040.00
07 ஏப்ரல் 2024 81,320 +0.00
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,350
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,970
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,779
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,970
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 84,030
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,980
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,480
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,835
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,480
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,440
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,610
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,340
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,205
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,610
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,460
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,640
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,150
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,444
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,640
மேற்கு காசி மலைகள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,630
மேற்கு காசி மலைகள் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை