விஜயநகரம், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

விஜயநகரம் : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,240
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,750 +90.00
28 மே 2023 59,660 +0.00
27 மே 2023 59,660 +10.00
26 மே 2023 59,650 -100.00
25 மே 2023 59,750 -370.00
24 மே 2023 60,120 -390.00
23 மே 2023 60,510 -20.00
22 மே 2023 60,530 -120.00
21 மே 2023 60,650 +0.00
20 மே 2023 60,650 +10.00
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,680
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,650
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,635
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,110
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,750
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,330
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,620
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,340
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,620
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,100
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,860
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,050
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,878
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,980
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,610
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,540
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,508
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
விஜயநகரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,950
விஜயநகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

விஜயநகரம் : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,330.00
+40.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,290 -180.00
28 மே 2023 71,470 +10.00
27 மே 2023 71,460 +0.00
26 மே 2023 71,460 +1,080.00
25 மே 2023 70,380 -830.00
24 மே 2023 71,210 -1,090.00
23 மே 2023 72,300 -570.00
22 மே 2023 72,870 -620.00
21 மே 2023 73,490 +10.00
20 மே 2023 73,480 +0.00
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,110
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,380
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 74,026
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,520
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,290
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,300
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,330
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,931
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,410
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,520
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,400
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,940
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,087
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,560
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,400
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,510
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,770
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,471
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,080
விஜயநகரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,670
விஜயநகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை