ஹரியானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹரியானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
பிவானி 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
சர்கி தாத்ரி 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
ஃபரிதாபாத் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
ஃபதேஹாபாத் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
குர்கான் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
ஹிசார் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
ஜஜ்ஜர் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
ஜிண்ட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
கைதால் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
கர்னல் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
குருக்ஷேத்ரா 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
மகேந்திரகர் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
மேவாட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
பல்வால் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
பஞ்ச்குலா 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
பானிபட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
ரேவாரி 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
ரோஹ்தக் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
சிர்சா 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
சோனிபட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730
யமுனநகர் 18 ஆகஸ்ட் 2022 51,730

ஹரியானா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
பிவானி 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
சர்கி தாத்ரி 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
ஃபரிதாபாத் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
ஃபதேஹாபாத் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
குர்கான் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
ஹிசார் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
ஜஜ்ஜர் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
ஜிண்ட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
கைதால் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
கர்னல் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
குருக்ஷேத்ரா 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
மகேந்திரகர் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
மேவாட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
பல்வால் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
பஞ்ச்குலா 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
பானிபட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
ரேவாரி 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
ரோஹ்தக் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
சிர்சா 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
சோனிபட் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200
யமுனநகர் 18 ஆகஸ்ட் 2022 57,200