ஹரியானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹரியானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 02 டிசம்பர் 2023 63,250
பிவானி 02 டிசம்பர் 2023 63,250
சர்கி தாத்ரி 02 டிசம்பர் 2023 63,250
ஃபரிதாபாத் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
ஃபதேஹாபாத் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
குர்கான் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
ஹிசார் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
ஜஜ்ஜர் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
ஜிண்ட் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
கைதால் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
கர்னல் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
குருக்ஷேத்ரா 02 டிசம்பர் 2023 63,250
மகேந்திரகர் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
மேவாட் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
பல்வால் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
பஞ்ச்குலா 02 டிசம்பர் 2023 63,250
பானிபட் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
ரேவாரி 02 டிசம்பர் 2023 63,250
ரோஹ்தக் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
சிர்சா 02 டிசம்பர் 2023 63,250
சோனிபட் 02 டிசம்பர் 2023 63,250
யமுனநகர் 02 டிசம்பர் 2023 63,250

ஹரியானா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 02 டிசம்பர் 2023 77,660
பிவானி 02 டிசம்பர் 2023 77,660
சர்கி தாத்ரி 02 டிசம்பர் 2023 77,660
ஃபரிதாபாத் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
ஃபதேஹாபாத் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
குர்கான் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
ஹிசார் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
ஜஜ்ஜர் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
ஜிண்ட் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
கைதால் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
கர்னல் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
குருக்ஷேத்ரா 02 டிசம்பர் 2023 77,660
மகேந்திரகர் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
மேவாட் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
பல்வால் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
பஞ்ச்குலா 02 டிசம்பர் 2023 77,660
பானிபட் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
ரேவாரி 02 டிசம்பர் 2023 77,660
ரோஹ்தக் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
சிர்சா 02 டிசம்பர் 2023 77,660
சோனிபட் 02 டிசம்பர் 2023 77,660
யமுனநகர் 02 டிசம்பர் 2023 77,660