ஜஜ்பூர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜஜ்பூர் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,480
-290.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,770 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,840 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,120 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,010 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,210 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,210 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,080 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,210 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,200 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,150 +70.00
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,770
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,805
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,770
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,166
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
ஜஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,850
ஜஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,050.00
-370.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,420 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,990 +1,050.00
31 ஜனவரி 2023 68,940 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,710 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,440 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,430 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,430 -400.00
26 ஜனவரி 2023 68,830 +0.00
25 ஜனவரி 2023 68,830 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,630 +480.00
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,990
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,205
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,420
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,290
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,333
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
ஜஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,290
ஜஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை