ஜர்கிராம், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜர்கிராம் : தங்க வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
50,290
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 50,100 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 50,100 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,090 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,010 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,850 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,410 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,220 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,490 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,480 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,480 -590.00
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,100
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,100
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,100
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,100
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 50,100
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,650
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,220
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,939
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,050
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,090
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,580
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,730
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,691
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,380
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,730
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,280
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,430
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,919
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,630
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,430
ஜர்கிராம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜர்கிராம் : வெள்ளி வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
57,840.00
+1,120.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 56,720 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 56,720 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,720 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 55,920 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,370 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,270 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,150 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,100 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,100 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,090 -1,740.00
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,720
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,720
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,720
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,720
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 56,720
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,830
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,280
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,354
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,280
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,720
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,350
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 53,950
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,856
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,260
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 53,950
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,780
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,610
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,934
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,620
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,630
ஜர்கிராம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை