ஜர்கிராம், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜர்கிராம் : தங்க வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
48,260
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 48,260 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 48,980 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,240 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,090 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,080 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,860 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,860 +0.00
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 48,980
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,310
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,066
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,350
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 48,260
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,580
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,590
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,650
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,160
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,590
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,350
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,900
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,227
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,350
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,210
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,470
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,880
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,793
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,880
ஜர்கிராம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,350
ஜர்கிராம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜர்கிராம் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
64,670.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 64,670 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,280 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 62,950 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,110 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,170 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,610 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,610 +0.00
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,670
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,940
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,808
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,940
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 64,670
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,740
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,680
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,652
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,310
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,680
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,710
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,090
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,418
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,710
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,420
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,740
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,520
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,895
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,640
ஜர்கிராம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,710
ஜர்கிராம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை