கொல்கத்தா, மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கொல்கத்தா : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,770
+330.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,440 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,780 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,500 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,500 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,490 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,490 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,220 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,120 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,160 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,150 +400.00
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,580
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,380
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,035
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,380
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,440
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,280
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,430
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,919
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,630
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,430
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,840
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,310
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,008
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 51,980
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,850
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,900
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 50,980
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,843
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,400
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,040
கொல்கத்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கொல்கத்தா : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,280.00
+330.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 56,950 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,780 -1,570.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,350 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,350 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,340 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,340 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,390 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 58,960 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,080 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,070 +1,660.00
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,350
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 56,950
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,308
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,260
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 56,950
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,780
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,610
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,934
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,620
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,630
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,720
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,370
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,396
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,480
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,370
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,330
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,050
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,829
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,330
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,250
கொல்கத்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை