கொல்கத்தா, மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கொல்கத்தா : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,140
-510.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,650 +10.00
09 டிசம்பர் 2023 61,640 +0.00
08 டிசம்பர் 2023 61,640 -720.00
07 டிசம்பர் 2023 62,360 +110.00
06 டிசம்பர் 2023 62,250 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,060 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,240 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,200 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,190 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,190 +730.00
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,200
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,640
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,342
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,190
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,650
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,780
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,690
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,893
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,790
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,460
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,250
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,470
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,118
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,430
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,910
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,470
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,220
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,835
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,400
கொல்கத்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,420
கொல்கத்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கொல்கத்தா : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,550.00
-680.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,230 +10.00
09 டிசம்பர் 2023 72,220 +0.00
08 டிசம்பர் 2023 72,220 -1,820.00
07 டிசம்பர் 2023 74,040 -390.00
06 டிசம்பர் 2023 74,430 -590.00
05 டிசம்பர் 2023 75,020 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,780 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,590 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,580 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,570 +410.00
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,590
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,220
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,868
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,570
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,230
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,160
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,010
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,581
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,290
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,160
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,850
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,630
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,501
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,690
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,640
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,730
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,680
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,080
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,720
கொல்கத்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,680
கொல்கத்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை