மேட்சல் மல்கஜ்கிரி, தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,400
+180.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,220 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 57,000 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,600 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,600 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,600 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,850 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,920 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,200 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,090 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,290 +10.00
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,600
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,113
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,220
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,290
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,130
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,490
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,130
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,200
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,160
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,500
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,472
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,270
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,310
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,235
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,920
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,960.00
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,570 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,670 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,860 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,850 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,850 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,510 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,080 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,040 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,800 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,530 +10.00
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,510
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,570
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,484
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,080
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,570
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,970
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,100
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,979
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,410
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,040
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,810
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,090
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,973
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,410
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,370
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,520
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,416
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,370
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை