ரத்லம், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரத்லம் : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,390
-10.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,400 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,210 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,390 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,350 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,340 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,340 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,610 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,930 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,590 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,640 +10.00
ரத்லம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,350
ரத்லம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,210
ரத்லம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,838
ரத்லம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,340
ரத்லம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,400
ரத்லம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,930
ரத்லம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,830
ரத்லம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,037
ரத்லம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,930
ரத்லம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,610
ரத்லம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,400
ரத்லம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,610
ரத்லம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,258
ரத்லம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,560
ரத்லம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,050
ரத்லம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
ரத்லம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,350
ரத்லம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,974
ரத்லம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
ரத்லம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,560
ரத்லம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரத்லம் : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,480.00
-120.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,600 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,200 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,960 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,770 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 77,770 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,760 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,340 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,200 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,530 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,240 +10.00
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,770
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,600
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,510
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,760
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,600
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,340
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,170
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,754
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,460
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,340
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,020
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,790
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,668
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,850
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,810
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,840
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,269
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
ரத்லம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,850
ரத்லம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை