சித்திப்பேட்டை, தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சித்திப்பேட்டை : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,730
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,730 -140.00
19 ஜூன் 2024 71,870 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,820 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,610 -450.00
16 ஜூன் 2024 72,060 +0.00
15 ஜூன் 2024 72,060 +10.00
14 ஜூன் 2024 72,050 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,230 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,990 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,580 +90.00
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,170
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,230
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,875
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,870
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,730
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,710
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,880
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,412
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,880
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,870
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,110
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,360
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,420
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,360
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,650
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,140
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,770
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,005
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,770
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,740
சித்திப்பேட்டை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சித்திப்பேட்டை : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,530.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,530 -360.00
19 ஜூன் 2024 89,890 +500.00
18 ஜூன் 2024 89,390 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,230 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,510 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,500 +0.00
14 ஜூன் 2024 89,500 +1,190.00
13 ஜூன் 2024 88,310 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,730 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,970 -1,350.00
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,120
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,310
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,173
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,910
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,530
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,440
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,100
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,344
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,240
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,900
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,150
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,790
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,889
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,790
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,950
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,800
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,310
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,657
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,310
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,260
சித்திப்பேட்டை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை