சித்திப்பேட்டை, தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சித்திப்பேட்டை : தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
48,930
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 48,930 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,930 -70.00
13 ஜனவரி 2022 49,000 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,880 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,640 -580.00
06 ஜனவரி 2022 49,220 +70.00
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,300
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,640
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,912
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,080
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 48,930
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,860
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,590
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,241
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,800
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,080
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,550
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,180
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,433
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,830
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,780
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,410
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,440
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,485
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,480
சித்திப்பேட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,160
சித்திப்பேட்டை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சித்திப்பேட்டை : வெள்ளி வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
63,470.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 63,470 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,470 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,400 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,630 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,180 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,120 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,940 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,940 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,940 -1,850.00
06 ஜனவரி 2022 63,790 +10.00
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,230
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,940
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,041
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,720
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 63,470
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,080
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,710
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,184
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,190
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,720
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,820
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,180
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,312
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,150
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,180
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,790
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,110
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,516
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,110
சித்திப்பேட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,560
சித்திப்பேட்டை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை