தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
ஹைதராபாத் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
ஜாகிடியல் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
ஜங்கான் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 22 அக்டோபர் 2021 48,590
ஜோகுலம்பா கட்வால் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
கமரெட்டி 22 அக்டோபர் 2021 48,590
கரீம் நகர் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
கம்மம் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 22 அக்டோபர் 2021 48,590
மகாபூபாபாத் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
மன்சேரியல் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
மேடக் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 22 அக்டோபர் 2021 48,590
மெஹாபுப்நகர் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
நாகர்கர்னூல் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
நல்கொண்டா 22 அக்டோபர் 2021 48,590
நிர்மல் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
நிஜாமாபாத் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
பெடப்பள்ளி 22 அக்டோபர் 2021 48,590
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 22 அக்டோபர் 2021 48,590
ரங்கரெட்டி 22 அக்டோபர் 2021 48,590
சங்கரெட்டி 22 அக்டோபர் 2021 48,590
சித்திப்பேட்டை 22 அக்டோபர் 2021 48,590
சூர்யாபேட்டை 22 அக்டோபர் 2021 48,590
விகராபாத் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
வனபர்த்தி 22 அக்டோபர் 2021 48,590
வாரங்கல் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 22 அக்டோபர் 2021 48,590
யாதத்ரி புவனகிரி 22 அக்டோபர் 2021 48,590

தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
ஹைதராபாத் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
ஜாகிடியல் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
ஜங்கான் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 22 அக்டோபர் 2021 66,640
ஜோகுலம்பா கட்வால் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
கமரெட்டி 22 அக்டோபர் 2021 66,640
கரீம் நகர் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
கம்மம் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 22 அக்டோபர் 2021 66,640
மகாபூபாபாத் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
மன்சேரியல் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
மேடக் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 22 அக்டோபர் 2021 66,640
மெஹாபுப்நகர் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
நாகர்கர்னூல் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
நல்கொண்டா 22 அக்டோபர் 2021 66,640
நிர்மல் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
நிஜாமாபாத் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
பெடப்பள்ளி 22 அக்டோபர் 2021 66,640
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 22 அக்டோபர் 2021 66,640
ரங்கரெட்டி 22 அக்டோபர் 2021 66,640
சங்கரெட்டி 22 அக்டோபர் 2021 66,640
சித்திப்பேட்டை 22 அக்டோபர் 2021 66,640
சூர்யாபேட்டை 22 அக்டோபர் 2021 66,640
விகராபாத் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
வனபர்த்தி 22 அக்டோபர் 2021 66,640
வாரங்கல் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 22 அக்டோபர் 2021 66,640
யாதத்ரி புவனகிரி 22 அக்டோபர் 2021 66,640