தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
ஹைதராபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
ஜாகிடியல் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
ஜங்கான் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
ஜோகுலம்பா கட்வால் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
கமரெட்டி 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
கரீம் நகர் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
கம்மம் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
மகாபூபாபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
மன்சேரியல் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
மேடக் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
மெஹாபுப்நகர் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
நாகர்கர்னூல் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
நல்கொண்டா 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
நிர்மல் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
நிஜாமாபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
பெடப்பள்ளி 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
ரங்கரெட்டி 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
சங்கரெட்டி 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
சித்திப்பேட்டை 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
சூர்யாபேட்டை 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
விகராபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
வனபர்த்தி 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
வாரங்கல் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 17 ஏப்ரல் 2024 73,110
யாதத்ரி புவனகிரி 17 ஏப்ரல் 2024 73,110

தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
ஹைதராபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
ஜாகிடியல் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
ஜங்கான் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
ஜோகுலம்பா கட்வால் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
கமரெட்டி 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
கரீம் நகர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
கம்மம் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
மகாபூபாபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
மன்சேரியல் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
மேடக் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
மெஹாபுப்நகர் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
நாகர்கர்னூல் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
நல்கொண்டா 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
நிர்மல் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
நிஜாமாபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
பெடப்பள்ளி 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
ரங்கரெட்டி 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
சங்கரெட்டி 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
சித்திப்பேட்டை 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
சூர்யாபேட்டை 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
விகராபாத் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
வனபர்த்தி 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
வாரங்கல் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 17 ஏப்ரல் 2024 83,830
யாதத்ரி புவனகிரி 17 ஏப்ரல் 2024 83,830