தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 நவம்பர் 2022 52,400
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 29 நவம்பர் 2022 52,400
ஹைதராபாத் 29 நவம்பர் 2022 52,400
ஜாகிடியல் 29 நவம்பர் 2022 52,400
ஜங்கான் 29 நவம்பர் 2022 52,400
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 29 நவம்பர் 2022 52,400
ஜோகுலம்பா கட்வால் 29 நவம்பர் 2022 52,400
கமரெட்டி 29 நவம்பர் 2022 52,400
கரீம் நகர் 29 நவம்பர் 2022 52,400
கம்மம் 29 நவம்பர் 2022 52,400
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 29 நவம்பர் 2022 52,400
மகாபூபாபாத் 29 நவம்பர் 2022 52,400
மன்சேரியல் 29 நவம்பர் 2022 52,400
மேடக் 29 நவம்பர் 2022 52,400
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 29 நவம்பர் 2022 52,400
மெஹாபுப்நகர் 29 நவம்பர் 2022 52,400
நாகர்கர்னூல் 29 நவம்பர் 2022 52,400
நல்கொண்டா 29 நவம்பர் 2022 52,400
நிர்மல் 29 நவம்பர் 2022 52,400
நிஜாமாபாத் 29 நவம்பர் 2022 52,400
பெடப்பள்ளி 29 நவம்பர் 2022 52,400
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 29 நவம்பர் 2022 52,400
ரங்கரெட்டி 29 நவம்பர் 2022 52,400
சங்கரெட்டி 29 நவம்பர் 2022 52,400
சித்திப்பேட்டை 29 நவம்பர் 2022 52,400
சூர்யாபேட்டை 29 நவம்பர் 2022 52,400
விகராபாத் 29 நவம்பர் 2022 52,400
வனபர்த்தி 29 நவம்பர் 2022 52,400
வாரங்கல் 29 நவம்பர் 2022 52,400
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 29 நவம்பர் 2022 52,400
யாதத்ரி புவனகிரி 29 நவம்பர் 2022 52,400

தெலுங்கானா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 நவம்பர் 2022 61,100
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 29 நவம்பர் 2022 61,100
ஹைதராபாத் 29 நவம்பர் 2022 61,100
ஜாகிடியல் 29 நவம்பர் 2022 61,100
ஜங்கான் 29 நவம்பர் 2022 61,100
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 29 நவம்பர் 2022 61,100
ஜோகுலம்பா கட்வால் 29 நவம்பர் 2022 61,100
கமரெட்டி 29 நவம்பர் 2022 61,100
கரீம் நகர் 29 நவம்பர் 2022 61,100
கம்மம் 29 நவம்பர் 2022 61,100
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 29 நவம்பர் 2022 61,100
மகாபூபாபாத் 29 நவம்பர் 2022 61,100
மன்சேரியல் 29 நவம்பர் 2022 61,100
மேடக் 29 நவம்பர் 2022 61,100
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 29 நவம்பர் 2022 61,100
மெஹாபுப்நகர் 29 நவம்பர் 2022 61,100
நாகர்கர்னூல் 29 நவம்பர் 2022 61,100
நல்கொண்டா 29 நவம்பர் 2022 61,100
நிர்மல் 29 நவம்பர் 2022 61,100
நிஜாமாபாத் 29 நவம்பர் 2022 61,100
பெடப்பள்ளி 29 நவம்பர் 2022 61,100
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 29 நவம்பர் 2022 61,100
ரங்கரெட்டி 29 நவம்பர் 2022 61,100
சங்கரெட்டி 29 நவம்பர் 2022 61,100
சித்திப்பேட்டை 29 நவம்பர் 2022 61,100
சூர்யாபேட்டை 29 நவம்பர் 2022 61,100
விகராபாத் 29 நவம்பர் 2022 61,100
வனபர்த்தி 29 நவம்பர் 2022 61,100
வாரங்கல் 29 நவம்பர் 2022 61,100
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 29 நவம்பர் 2022 61,100
யாதத்ரி புவனகிரி 29 நவம்பர் 2022 61,100