ஸ்ரீநகர், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஸ்ரீநகர் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,810
+180.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,630 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,680 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,670 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,670 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,660 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,360 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,300 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,480 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,980 -30.00
19 நவம்பர் 2023 61,010 +0.00
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,630
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,870
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,954
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,970
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,630
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,440
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,650
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,299
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,600
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,090
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,650
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,390
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,009
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,600
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,630
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,400
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,057
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,440
ஸ்ரீநகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,540
ஸ்ரீநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஸ்ரீநகர் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,780.00
+200.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,580 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,290 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,280 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,270 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,270 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,250 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,120 -460.00
21 நவம்பர் 2023 73,580 +560.00
20 நவம்பர் 2023 73,020 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,480 +0.00
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,580
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,220
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,516
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,510
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,580
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,070
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,840
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,716
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,900
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,860
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,960
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,890
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,300
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,950
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,900
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,530
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,010
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,188
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,180
ஸ்ரீநகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,530
ஸ்ரீநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை