ஹரித்வார், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹரித்வார் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,140
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,140 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,020 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,580 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,420 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,420 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,180 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,170 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,170 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,740 -10.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,750 -40.00
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,580
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,740
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,198
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,510
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,140
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,560
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,330
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,986
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,370
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,470
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,050
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,290
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,254
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,290
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,050
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,210
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,170
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,163
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,210
ஹரித்வார் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,290
ஹரித்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹரித்வார் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,240.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,240 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,990 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,130 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,460 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,450 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,030 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,020 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,020 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,760 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,250 -490.00
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,870
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,760
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,542
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,860
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,240
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,440
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,920
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,102
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,090
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,440
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,450
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,950
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,650
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,950
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,530
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,010
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,320
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,483
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,740
ஹரித்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,950
ஹரித்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை