சித்ரதுர்கா, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சித்ரதுர்கா : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,070
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,070 +40.00
07 டிசம்பர் 2022 54,030 +280.00
06 டிசம்பர் 2022 53,750 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,460 -410.00
04 டிசம்பர் 2022 53,870 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 53,870 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 53,860 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,850 +970.00
30 நவம்பர் 2022 52,880 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,600 +240.00
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,070
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,460
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,845
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,850
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,070
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,230
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,270
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,194
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,620
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,880
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,010
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,180
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,829
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,200
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,420
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,760
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,320
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,044
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,150
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,200
சித்ரதுர்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சித்ரதுர்கா : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
66,890.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 66,890 +760.00
07 டிசம்பர் 2022 66,130 +900.00
06 டிசம்பர் 2022 65,230 +190.00
05 டிசம்பர் 2022 65,040 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,290 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 66,280 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 66,280 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,210 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,320 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,680 +1,630.00
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,890
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,040
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,919
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,210
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 66,890
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,320
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,470
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,367
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,010
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,320
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,840
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,320
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,085
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,840
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,790
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,950
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,390
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,471
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,390
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,840
சித்ரதுர்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை