சித்ரதுர்கா, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சித்ரதுர்கா : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,550
-880.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,430 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,360 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,510 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,710 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,500 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,500 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,490 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,510 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,890 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,620 +100.00
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,510
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,710
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,176
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,780
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,430
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,120
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,170
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,765
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,810
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,720
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,650
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,820
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,354
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,830
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,810
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,363
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
சித்ரதுர்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,600
சித்ரதுர்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சித்ரதுர்கா : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,680.00
-2,190.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,870 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,040 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,870 +1,160.00
15 ஜூலை 2024 92,710 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,180 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,170 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,160 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,200 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,030 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,980 +350.00
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,200
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,660
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,612
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,660
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,870
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,050
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,250
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,542
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,830
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,500
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,370
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,030
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,274
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,170
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,830
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,825
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
சித்ரதுர்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,880
சித்ரதுர்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை