சஹர்சா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சஹர்சா : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
52,810
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,810 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,530 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,290 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,680 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,680 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,680 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,820 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,600 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,410 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,420 -340.00
சஹர்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
சஹர்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
சஹர்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
சஹர்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
சஹர்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
சஹர்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,160
சஹர்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,210
சஹர்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,125
சஹர்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,560
சஹர்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,810
சஹர்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,940
சஹர்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,110
சஹர்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,761
சஹர்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,140
சஹர்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,360
சஹர்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,690
சஹர்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,260
சஹர்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,978
சஹர்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,080
சஹர்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,130
சஹர்சா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சஹர்சா : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
63,240.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,240 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,590 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 60,970 -950.00
27 நவம்பர் 2022 61,920 +10.00
26 நவம்பர் 2022 61,910 +0.00
25 நவம்பர் 2022 61,910 -220.00
24 நவம்பர் 2022 62,130 +340.00
23 நவம்பர் 2022 61,790 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,100 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,810 -250.00
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,240
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,400
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,286
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,930
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,240
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,760
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,250
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,009
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,760
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,710
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,870
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,330
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,398
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,330
சஹர்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,760
சஹர்சா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை