சேனாபதி, மணிப்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சேனாபதி : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,360
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,360 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,240 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,800 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,640 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,640 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,400 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,390 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,390 +440.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,950 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,970 -40.00
சேனாபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,800
சேனாபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,950
சேனாபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,418
சேனாபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,730
சேனாபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,360
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,780
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,540
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,205
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,590
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,690
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,270
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,510
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,473
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,510
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,270
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,430
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,380
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,381
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,430
சேனாபதி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,500
சேனாபதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சேனாபதி : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,510.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,510 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,260 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,400 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,730 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,720 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,300 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,290 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,280 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 71,020 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,520 -490.00
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,150
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 71,020
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,812
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,140
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,510
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,720
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,180
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,369
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,370
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,720
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,740
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,210
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,924
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,210
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,810
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,290
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,580
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,748
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 73,010
சேனாபதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,210
சேனாபதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை