பிஸ்வநாத், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிஸ்வநாத் : தங்க வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
48,610
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 48,610 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,710 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,490 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,500 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,420 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,140 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,400 +150.00
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,140
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,470
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,290
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,510
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 48,610
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,740
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,750
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,808
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,320
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,750
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,510
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,060
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,388
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,510
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,370
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,640
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,040
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,955
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,040
பிஸ்வநாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,510
பிஸ்வநாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிஸ்வநாத் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
66,670.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 66,670 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,280 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,100 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,880 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,890 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,490 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,160 -160.00
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,280
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,140
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,601
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,140
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 66,670
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,960
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,880
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,864
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,520
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,880
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,940
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,300
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,637
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,940
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,630
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,980
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,740
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,129
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,880
பிஸ்வநாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,940
பிஸ்வநாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை