படான், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

படான் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,950
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,250 +10.00
30 மே 2023 60,240 +510.00
29 மே 2023 59,730 +80.00
28 மே 2023 59,650 +10.00
27 மே 2023 59,640 +0.00
26 மே 2023 59,640 -90.00
25 மே 2023 59,730 -370.00
24 மே 2023 60,100 -390.00
23 மே 2023 60,490 -20.00
22 மே 2023 60,510 -130.00
படான் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
படான் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
படான் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
படான் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
படான் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
படான் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,670
படான் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,640
படான் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,595
படான் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,090
படான் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,250
படான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,320
படான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,600
படான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,324
படான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,600
படான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,090
படான் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,840
படான் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,040
படான் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,862
படான் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,960
படான் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,600
படான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

படான் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,970.00
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,320 +1,080.00
30 மே 2023 71,240 -30.00
29 மே 2023 71,270 -180.00
28 மே 2023 71,450 +10.00
27 மே 2023 71,440 +0.00
26 மே 2023 71,440 +1,080.00
25 மே 2023 70,360 -830.00
24 மே 2023 71,190 -1,090.00
23 மே 2023 72,280 -570.00
22 மே 2023 72,850 -620.00
படான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
படான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
படான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
படான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
படான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
படான் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,090
படான் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,360
படான் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,863
படான் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,500
படான் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,320
படான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,280
படான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,310
படான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,912
படான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,390
படான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,500
படான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,380
படான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,930
படான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,070
படான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,540
படான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,380
படான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை