கோக்ராஜர், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோக்ராஜர் : தங்க வீதம்

24 மார்ச் 2023
60,150
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 59,890 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,050 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,910 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,750 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,700 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,690 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,690 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,270 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,590 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,710 -140.00
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,890
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,080
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,379
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,010
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 59,890
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,950
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,570
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,537
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,950
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,970
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,320
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,160
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,538
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,160
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,230
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,190
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,530
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,500
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,930
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,150
கோக்ராஜர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோக்ராஜர் : வெள்ளி வீதம்

24 மார்ச் 2023
71,420.00
+1,000.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 70,420 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,450 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,600 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,970 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,810 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,800 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,790 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,720 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,470 +420.00
14 மார்ச் 2023 67,050 +330.00
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,420
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,980
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,808
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,590
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 70,420
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,550
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,800
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,505
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,110
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,700
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,010
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,130
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,010
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,450
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,070
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,840
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,120
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,008
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,300
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,440
கோக்ராஜர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை