கோக்ராஜர், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோக்ராஜர் : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,810
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,810 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,600 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,590 +0.00
12 ஜூலை 2024 73,590 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,610 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,990 +280.00
09 ஜூலை 2024 72,710 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,620 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,310 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,300 +0.00
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,810
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,810
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,049
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,880
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,810
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,210
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,260
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,890
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,910
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,810
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,750
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,920
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,450
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,920
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,900
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,150
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,400
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,457
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,400
கோக்ராஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,690
கோக்ராஜர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோக்ராஜர் : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,840.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,840 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,300 +0.00
13 ஜூலை 2024 93,300 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,290 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,320 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 93,160 +60.00
09 ஜூலை 2024 93,100 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,750 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,710 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,700 +0.00
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,320
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,780
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,811
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,780
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,840
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,170
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,360
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,741
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,950
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,620
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,490
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,140
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,391
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,280
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,950
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,200
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,830
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,933
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,830
கோக்ராஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,990
கோக்ராஜர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை