பிரதாப்கர், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிரதாப்கர் : தங்க வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
48,620
+220.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 48,400 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,410 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,330 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,050 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,320 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,170 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,150 +210.00
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,050
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,167
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 48,400
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,650
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,670
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,723
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,240
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,670
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,430
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,970
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,302
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,430
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,280
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,550
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,950
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,866
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,950
பிரதாப்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,430
பிரதாப்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிரதாப்கர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
67,160.00
+1,180.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 65,980 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,770 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,770 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,380 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,050 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,210 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,270 +560.00
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 65,980
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,153
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 65,980
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,840
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,748
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,410
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,770
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,820
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,180
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,519
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,820
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,520
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,850
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,620
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,004
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,750
பிரதாப்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,820
பிரதாப்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை