சூரத், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சூரத் : தங்க வீதம்

10 ஆகஸ்ட் 2022
52,310
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,300 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,290 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,890 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,890 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,880 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,200 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,720 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,610 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,510 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,560 -1,320.00
சூரத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,720
சூரத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,510
சூரத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,032
சூரத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,510
சூரத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (09 ஆகஸ்ட்) 52,300
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,410
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,560
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,053
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,770
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,560
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,980
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,440
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,144
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,110
சூரத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,980
சூரத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,040
சூரத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,110
சூரத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,977
சூரத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,530
சூரத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,180
சூரத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சூரத் : வெள்ளி வீதம்

10 ஆகஸ்ட் 2022
58,680.00
-550.00
தேதி விலை மாற்றம்
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,230 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,230 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,560 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,170 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,800 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,650 -760.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,410 +630.00
31 ஜூலை 2022 57,780 -1,600.00
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,230
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,550
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,128
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,410
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (09 ஆகஸ்ட்) 59,230
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,940
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,750
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,083
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,770
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,780
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,880
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,520
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,555
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,640
சூரத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,520
சூரத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,500
சூரத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,210
சூரத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,990
சூரத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,500
சூரத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,410
சூரத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை