பெத்துல், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெத்துல் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,350
+160.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,190 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,970 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,570 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,570 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,570 -1,240.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,810 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,890 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,170 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,060 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,260 +10.00
பெத்துல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,890
பெத்துல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,570
பெத்துல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,081
பெத்துல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,890
பெத்துல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,190
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,260
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,100
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,460
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,100
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,170
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,130
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,470
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,443
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,870
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,100
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,240
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,290
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,207
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,640
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,900
பெத்துல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெத்துல் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,890.00
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,530 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,630 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,820 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,820 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,810 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,480 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,040 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,000 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,770 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,490 +0.00
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,480
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,530
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,447
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,040
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,530
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,940
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,060
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,943
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,380
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,000
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,770
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,060
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,936
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,230
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,370
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,340
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,490
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,382
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,020
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,340
பெத்துல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை