பெத்துல், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெத்துல் : தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
48,910
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 48,910 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,910 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,980 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,860 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,620 +10.00
10 ஜனவரி 2022 48,610 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,610 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,610 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,610 -590.00
06 ஜனவரி 2022 49,200 +80.00
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,280
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,610
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,888
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,060
பெத்துல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 48,910
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,840
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,560
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,215
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,770
பெத்துல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,060
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,520
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,150
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,407
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,800
பெத்துல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,750
பெத்துல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,380
பெத்துல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
பெத்துல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,461
பெத்துல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
பெத்துல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,140
பெத்துல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெத்துல் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
63,440.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 63,440 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,440 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,370 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,600 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,150 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,090 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,910 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,910 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,910 -1,850.00
06 ஜனவரி 2022 63,760 +10.00
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,190
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,910
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,009
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,680
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 63,440
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,050
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,680
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,152
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,160
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,680
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,790
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,150
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,279
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,110
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,150
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,760
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,484
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
பெத்துல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,520
பெத்துல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை