பிலாஸ்பூர், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிலாஸ்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
48,590
+220.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 48,370 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,380 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,300 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,020 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,020 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,020 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,020 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,290 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,140 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,120 +210.00
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,020
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,136
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,390
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 48,370
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,620
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,640
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,693
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,210
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,640
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,390
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,940
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,271
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,390
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,250
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,520
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,920
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,835
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,920
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,390
பிலாஸ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிலாஸ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
67,120.00
+1,180.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 65,940 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,720 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,730 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,340 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,010 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,170 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,230 +560.00
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 65,940
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,990
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,113
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,990
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 65,940
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,800
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,730
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,708
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,370
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,730
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,770
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,140
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,476
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,770
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,480
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,810
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,580
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,959
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,710
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,770
பிலாஸ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை