பிலாஸ்பூர், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிலாஸ்பூர் : தங்க வீதம்

15 ஜூன் 2024
71,910
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 71,910 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,080 -770.00
12 ஜூன் 2024 71,850 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,440 +90.00
10 ஜூன் 2024 71,350 +80.00
09 ஜூன் 2024 71,270 +10.00
08 ஜூன் 2024 71,260 +0.00
07 ஜூன் 2024 71,260 -1,770.00
06 ஜூன் 2024 73,030 +590.00
05 ஜூன் 2024 72,440 +540.00
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,030
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,080
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,740
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,730
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 71,910
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,560
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,740
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,268
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,740
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,720
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,960
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,230
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,278
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,230
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,510
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,010
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,650
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,875
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,650
பிலாஸ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,610
பிலாஸ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிலாஸ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

15 ஜூன் 2024
89,320.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 89,320 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,140 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,550 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,790 -1,350.00
10 ஜூன் 2024 90,140 +1,120.00
09 ஜூன் 2024 89,020 +10.00
08 ஜூன் 2024 89,010 +10.00
07 ஜூன் 2024 89,000 -4,940.00
06 ஜூன் 2024 93,940 +3,270.00
05 ஜூன் 2024 90,670 +950.00
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,940
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,140
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,277
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,720
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 89,320
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,250
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,940
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,170
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,080
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,720
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,990
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,640
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,727
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,640
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,790
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,650
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,160
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,509
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,160
பிலாஸ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,110
பிலாஸ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை