நதியா, மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நதியா : தங்க வீதம்

30 மே 2023
59,950
+380.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,570 +80.00
28 மே 2023 59,490 +10.00
27 மே 2023 59,480 +0.00
26 மே 2023 59,480 -90.00
25 மே 2023 59,570 -370.00
24 மே 2023 59,940 -390.00
23 மே 2023 60,330 -20.00
22 மே 2023 60,350 -120.00
21 மே 2023 60,470 +0.00
20 மே 2023 60,470 +0.00
நதியா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,500
நதியா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,480
நதியா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,458
நதியா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 59,930
நதியா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,570
நதியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,150
நதியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,440
நதியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,165
நதியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,440
நதியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,930
நதியா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,680
நதியா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,890
நதியா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,709
நதியா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,810
நதியா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,440
நதியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,750
நதியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,380
நதியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,343
நதியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,750
நதியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,780
நதியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நதியா : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,090.00
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,080 -180.00
28 மே 2023 71,260 +10.00
27 மே 2023 71,250 +0.00
26 மே 2023 71,250 +1,080.00
25 மே 2023 70,170 -830.00
24 மே 2023 71,000 -1,090.00
23 மே 2023 72,090 -570.00
22 மே 2023 72,660 -620.00
21 மே 2023 73,280 +10.00
20 மே 2023 73,270 +0.00
நதியா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,890
நதியா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,170
நதியா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,811
நதியா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,300
நதியா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,080
நதியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,080
நதியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,120
நதியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,714
நதியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,200
நதியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,300
நதியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,190
நதியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,760
நதியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,892
நதியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,370
நதியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,190
நதியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,310
நதியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,580
நதியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,279
நதியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,870
நதியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,480
நதியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை