நாகான், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நாகான் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,580
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,880 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,950 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,230 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,120 +0.00
30 ஜனவரி 2023 57,120 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,320 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,310 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,190 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,310 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,310 +50.00
நாகான் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,950
நாகான் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,880
நாகான் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,915
நாகான் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,950
நாகான் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,880
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,320
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,160
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,538
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,160
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,230
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,190
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,530
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,500
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,930
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,150
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,300
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,340
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,263
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,690
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,950
நாகான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நாகான் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,180.00
-370.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,550 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,110 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,070 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,840 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,840 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,560 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,560 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,550 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,960 +0.00
25 ஜனவரி 2023 68,960 +200.00
நாகான் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,550
நாகான் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,110
நாகான் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,330
நாகான் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,110
நாகான் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,550
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,010
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,130
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,010
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,450
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,070
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,840
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,120
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,008
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,300
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,440
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,400
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,550
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,447
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,090
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,400
நாகான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை