நாகான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, நாகான் தங்க விகிதங்கள், நாகான் வெள்ளி விகிதங்கள்

நாகான், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நாகான் : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,130
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,130 -970.00
27 ஜனவரி 2022 50,100 +300.00
26 ஜனவரி 2022 49,800 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,800 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,480 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,620 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,620 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,620 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,610 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,150 +10.00
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,100
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,660
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,182
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,110
நாகான் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,130
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,890
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,610
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,265
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,820
நாகான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,110
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,570
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,200
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,457
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,850
நாகான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,800
நாகான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,430
நாகான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,470
நாகான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,511
நாகான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,510
நாகான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,190
நாகான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நாகான் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,530.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,530 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,710 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,590 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,590 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,460 -590.00
23 ஜனவரி 2022 67,050 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,050 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,050 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 66,050 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,630 +1,150.00
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,050
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,970
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,106
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,750
நாகான் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,530
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,110
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,750
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,216
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,220
நாகான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,750
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,860
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,210
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,346
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,180
நாகான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,210
நாகான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,830
நாகான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,140
நாகான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,548
நாகான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,140
நாகான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,590
நாகான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை