மகாபூபாபாத், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மகாபூபாபாத் : தங்க வீதம்

24 ஜூலை 2024
68,830
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூலை 2024 68,830 -4,250.00
22 ஜூலை 2024 73,080 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,330 +0.00
20 ஜூலை 2024 73,330 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,320 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,490 +80.00
17 ஜூலை 2024 74,410 -160.00
16 ஜூலை 2024 74,570 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,770 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,560 +10.00
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,570
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 68,830
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,048
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,840
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (23 ஜூலை) 68,830
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,170
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,230
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,821
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,870
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,770
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,710
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,880
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,412
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,880
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,870
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,110
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,360
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,420
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,360
மகாபூபாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,650
மகாபூபாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மகாபூபாபாத் : வெள்ளி வீதம்

24 ஜூலை 2024
85,120.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூலை 2024 85,120 -4,180.00
22 ஜூலை 2024 89,300 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,840 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,830 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,820 -2,120.00
18 ஜூலை 2024 91,940 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,110 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,940 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,790 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,250 +0.00
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,270
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 85,120
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 91,838
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,730
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (23 ஜூலை) 85,120
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,120
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,320
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,613
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,910
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,570
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,440
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,100
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,344
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,240
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,900
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,150
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,790
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,889
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,790
மகாபூபாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,950
மகாபூபாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை