தேமாஜி, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தேமாஜி : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,960
-340.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,300 +20.00
30 மே 2023 60,280 +500.00
29 மே 2023 59,780 +90.00
28 மே 2023 59,690 +0.00
27 மே 2023 59,690 +10.00
26 மே 2023 59,680 -100.00
25 மே 2023 59,780 -370.00
24 மே 2023 60,150 -390.00
23 மே 2023 60,540 -20.00
22 மே 2023 60,560 -120.00
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
தேமாஜி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,710
தேமாஜி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,680
தேமாஜி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,642
தேமாஜி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,140
தேமாஜி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,300
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,370
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,650
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,372
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,650
தேமாஜி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,130
தேமாஜி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,890
தேமாஜி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,080
தேமாஜி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,908
தேமாஜி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,010
தேமாஜி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,640
தேமாஜி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தேமாஜி : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
72,030.00
-340.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,370 +1,070.00
30 மே 2023 71,300 -30.00
29 மே 2023 71,330 -180.00
28 மே 2023 71,510 +10.00
27 மே 2023 71,500 +10.00
26 மே 2023 71,490 +1,080.00
25 மே 2023 70,410 -840.00
24 மே 2023 71,250 -1,090.00
23 மே 2023 72,340 -570.00
22 மே 2023 72,910 -620.00
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,150
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,410
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,921
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,560
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,370
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,340
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,360
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,970
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,450
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,560
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,440
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,980
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,122
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,590
தேமாஜி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,440
தேமாஜி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை