தர்பங்கா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தர்பங்கா : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,710
+220.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,490 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,540 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,530 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,530 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,520 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,220 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,160 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,340 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,840 -30.00
19 நவம்பர் 2023 60,870 +0.00
தர்பங்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,490
தர்பங்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,740
தர்பங்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,817
தர்பங்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,830
தர்பங்கா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,490
தர்பங்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,300
தர்பங்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,520
தர்பங்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,165
தர்பங்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,470
தர்பங்கா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,950
தர்பங்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,510
தர்பங்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,260
தர்பங்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,881
தர்பங்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,450
தர்பங்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,470
தர்பங்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
தர்பங்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,270
தர்பங்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,925
தர்பங்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,300
தர்பங்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,410
தர்பங்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தர்பங்கா : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,620.00
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,410 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,120 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,110 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,110 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,100 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,080 +130.00
22 நவம்பர் 2023 72,950 -470.00
21 நவம்பர் 2023 73,420 +570.00
20 நவம்பர் 2023 72,850 -470.00
19 நவம்பர் 2023 73,320 +10.00
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,410
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,060
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,351
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,350
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,410
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,910
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,690
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,556
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,740
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,700
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,790
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,730
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,152
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,780
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,740
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,360
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,850
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,025
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,010
தர்பங்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,360
தர்பங்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை